Ga naar je mailbox en kijk of de BEEP mail in je spam terecht is gekomen. Klik dan in de mail op de link om je e-mail adres te valideren. Heb je geen validatie mail ontvangen, ga dan naar het inlogscherm en klik op 'Klik op deze link om een nieuwe validatie e-mail te versturen'. Bij aanhoudende problemen kunt u dit formulier invullen met het topic 'BEEP app' en issue 'Login.